การทดสอบ น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษคราฟท์ (Basis Weight, gms)มาตรฐานทดสอบ ISO 536
 การทดสอบ น้ำหนักรวมของกระดาษลูกฟูก (Combined Board Basis Weight, gms)
หลักการ น้ำหนักของกระดาษลูกฟูกเป็นกรัมต่อพื้นที่ 1m2
 การทดสอบน้ำหนักของกระดาษลูกฟูกแต่ละชั้น (Combine Weight Facing Test)
หลักการ ผลรวมเฉพาะน้ำหนักของกระดาษทำผิวกล่องเป็นกรัมต่อพื้นที่แผ่นกระดาษลูกฟูก1 ตารางเมตร เท่านั้น
ไม่รวมน้ำหนักอื่น 
เช่น น้ำหนักของสารที่เคลือบ หรือ กาว
มาตรฐานทดสอบ  มอก. 550

 q2.1  การทดสอบ ปริมาณความชื้นในกระดาษคราฟท์ (Moisture Content)

หลักการ ปริมาณน้ำในกระดาษคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักเดิม
 มาตรฐานทดสอบ ISO 287

 การทดสอบ ปริมาณความชื้นในแป้งมันสำปะหลัง (Moisture Content)
หลักการ  ปริมาณน้ำในแป้งมันสำปะหลังคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักเดิม
มาตรฐานทดสอบ  มอก. 274

 q3.3
 
 การทดสอบ ความต้านแรงดันทะลุ (Bursting Strength Test, BT)
หลักการ  ความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนชิ้นทดสอบ
ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนทำให้กระดาษทะลุ
มาตรฐานทดสอบ  ISO 2758 (กระดาษเหนียว)   ISO 2759 (กระดาษลูกฟูก)
 q4.3
 
 การทดสอบ ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring Crush Test, RCT)
หลักการ ความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงที่มากด
ในแนวราบกับกระดาษจนหักพับ
มาตรฐานทดสอบ  TAPPI T 818
 การทดสอบ ความต้านแรงกดกระดาลูกฟูก (Flat Crush Resistance Test, FCT)
หลักการ  ความสามารถของลูกฟูกในแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะต้านแรงกด บนลอนลูกฟูกในแนวระนาบจนลอนเสียรูป 
มาตรฐานทดสอบ  ISO 3035
การทดสอบ ความต้านแรงกดในแนวตั้งฉาก (Edge Wise Crush Resistance, ECT)
หลักการ ความสามารถของกระดาษลูกฟูกในแนวตั้งฉาก กับแนวตัดขวางจนกระทั่งเกิดการหักหรือยุบตัว
 q6.1
 
 การทดสอบ ความต้านแรงกดกล่องกระดาษลูกฟูก (Box Compression Test, BCT)
หลักการ ความสามารถของกล่องในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องด้วยอัตราที่เพิ่มอย่างสม่ำเสมอจนทำให้เสียรูป
มาตรฐานทดสอบ TAPPI T 804

 

 

©2016 Unionpaper cartons. All Rights Reserved

Search